Forretningsbetingelser

1. Ordrebekræftelse

Ved modtagelsen af en sag modtager alle ikke-erhvervsdrivende klienter en ordrebekræftelse, hvor opgavens omfang i videst mulige omfang beskrives, og klienten orienteres om salærets størrelse eller måden, hvorpå salæret beregnes.

Erhvervsklienter vil alene på opfordring modtage et overslag over honorarfastsættelsen i den konkrete sag.

2. Honorar

I visse sager tilbydes der faste priser. Se mere herom under priser.

I sager, hvor det ikke at muligt at give en fast pris, fastsættes salæret i overensstemmelse med retsplejelovens regler herfor og fastsættes som udgangspunkt efter den medgåede tid, der er brugt på opgaven. Endvidere foreskriver de advokatetiske regler, at der ved afregningen af sagen skal tages hensyn til arbejdets omfang og vanskelighed, sagens betydning og værdi for klienten, det med sagen forbundne ansvar, om det har været en hastesag, eller om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid og endelig det opnåede resultat.

3. Interessekonflikter

Før jeg påtager mig en opgave, undersøger jeg potentielle interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis jeg vurderer, at der er en interessekonflikt, vil jeg henvise til anden advokat.

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

5. Klientmidler

Jeg har klientkonto i Djurslands Bank, reg. 7320, kontonummer 0001693238.

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets og retsplejelovens regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter (både positive og negative) tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du eller din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

6. Persondata og fortrolighed

Klienten er forpligtet til at oplyse sine nødvendige personoplysninger i forbindelse med sagens oprettelse. Såfremt sagen er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge, vil jeg bede om at få kopi af pas eller kørekort og sygesikringsbevis.

Alle oplysninger jeg modtager bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven og reglerne om GDPR.

7. Forsikring

Jeg har tegnet advokatansvarsforsikring og garanti hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V under police nr. 683 021 582 2. Der er tegnet ansvarsforsikring med en dækningssum på kr. 2.500.000,00 og kr. 5.000.000,00 i advokatgaranti.

8. Arkivering

Jeg opbevarer alle sagsakter på arkiv i fem år regnet fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten i forbindelse med sagens afslutning.

9. Klager

Såfremt en klient ønsker at klage over en advokats adfærd eller salær, kan dette ske til:
Advokatnævnets Sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf.: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om klager over advokater på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

10. Lovvalg og Værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af min rådgivning, er underlagt dansk ret og værnetinget er Retten i Randers.